SỞ GD & ĐT HOÀ BÌNH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                   Hoà Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

                                              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

                                                         Tháng 3 /2013

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

 ĐIỀU

CHỈNH

(I)

 

04/03/2013

Đến

09/03/2013

- Thực hiện giảng dạy các môn học theo PPCT, dạy chủ đề tự chọn bám sát tuần thứ 8 học kỳ II

- Họp CM thông qua: Đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác CM tháng 02/2013; triển khai KH công tác CM tháng 02/2013; các tổ CM bình xét thi đua tháng 02/2013.

- Tổ CM thực hiện công tác dự giờ, kiểm tra HĐ sư phạm nhà giáo theo kế hoạch; thực hiện các giờ dạy thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Thực hiện dạy phụ đạo học sinh theo kế hoạch

- Thực hiện hoạt động ngoại khóa, hoạt động GD NGLL; hướng nghiệp, GDQP theo kế hoạch

- Thực hiện ngoại khóa chuyên đề CM

- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn sinh viên TTSP giảng dạy, TTSP giáo dục

- GV, HS

 

 

 

- Tổ CM

 

 

 

- GV, HS

 

 

 

 

- GV, HS  

 

- GVCN, GV được phân công PT HĐGDNGLL

- Tổ CM

- GV được phân công HD TTSP

 

(II)

11/03/2013Đến

16/03/2013

- Thực hiện giảng dạy các môn học theo PPCT, dạy chủ đề tự chọn bám sát tuần thứ 9 học kỳ II

- Tổ CM tiếp tục thực hiện công tác dự giờ, kiểm tra HĐ sư phạm nhà giáo theo KH

- Từng cá nhân GV thực hiện công tác tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện QC chuyên môn

- Thực hiện dạy phụ đạo học sinh theo kế hoạch

- Thực hiện hoạt động ngoại khóa, hoạt động GD NGLL; hướng nghiệp, GDQP theo kế hoạch

- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn sinh viên TTSP giảng dạy, TTSP giáo dục

-GV, HS

 

 

 

-Tổ CM

- Giáo viên

 

 

 

- GV, HS  

 

- GVCN, GV được phân công PT HĐGDNGLL

- GV được phân công HD TTSP

 

(III)

18/03/2013

Đến

23/03/2013

- Thực hiện giảng dạy các môn học theo PPCT, dạy chủ đề tự chọn bám sát tuần thứ 10 học kỳ II

- Thực hiện công tác dạy phụ đạo HS

- Tổ CM thực hiện công tác dự giờ thao giảng chào mừng ngày 26/3

- Tiếp tục thực hiện hoạt động ngoại khóa, hoạt động GDNGLL; Hướng nghiệp, GDQP theo KH

- Thực hiện hướng dẫn thực tập SP

- Hoàn thành công tác tự đánh giá theo phân công

- GV, HS

 

 

- GV, HS

 

- Tổ CM

- GV PT hoạt động NGLL, GVCN; GV dạy HN, dạy GDQP

 

-GVBM, GVCN

- CB, GV được phân công  thực hiện công tác tự đánh giá

 

IV

25/03/2013

Đến

29/03/2013

- Thực hiện giảng dạy các môn học theo PPCT, dạy chủ đề tự chọn bám sát tuần thứ 11 học kỳ II

- Tiếp tục thực hiện dạy phụ đạo HS

- Tổ CM tiếp tục thực hiện công tác dự giờ.

- Tiếp tục thực hiện hoạt động ngoại khóa, hoạt động GDNGLL; Hướng nghiệp, GDQP theo KH

- Hoàn thành b/c tự đánh giá năm 2013

- Báo cáo việc thực hiện công tác CM trong tháng 3

- Hoàn thành kết quả thực tập sư phạm

- GV, HS

 

 

- GV, HS

- Tổ CM

- GV PT hoạt động NGLL, GVCN; GV dạy HN, dạy GDQP

- HĐ tự đánh giá, các bộ phận được phân công

- Tổ CM

- GV được phân công HD TTSP

 

                                                                                               

            HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                                            P. HIỆU TRƯỞNG

                                                            

                     ( đã ký )                                                                                       ( đã ký )


            Dương Ngọc Trung                                                                      Nguyễn Tuyết Mai

 

* Nơi nhận:                                                                     

- Các Tổ CM (Để thực hiện)

       - Lưu VT, BGH


Kế hoạch
09/03/2013